ÇEREZ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ GİZLİLİK POLİTİKASI BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

ÇAĞ-TEK Plastik Lastik Tekstil Konfeksiyon San.ve Tic. Ltd. Şti.(Şirketimiz) olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin,çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının ve referanslarının,çalışan adaylarımızın,ziyaretçilerimizin, stajyerlerimizin,hissedarlarımızınve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriler

Kimlik: Ad-Soyad, kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durum, nüfus cüzdanında ve pasaportta yer alan diğer kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza vb. kimlik bilgileri.

İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, e-posta adresi vb. iletişim bilgileri.

Lokasyon: Konum ve güzergah bilgileri, konaklama ve ulaşım bilgileri.

Özlük: Özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, disiplin ve performans bilgileri, izin bilgileri, yönetici değerlendirmeleri, staj bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, tespit tutanakları, bordroda yer alan bilgiler, asgari geçim indirimi bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla takip edilen bilgiler, muvafakat bilgileri vb. özlük bilgileri.

Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler, imza sirkülerleri, vekaletnamelerde yer alan kişisel hukuki bilgiler.

Müşteri İşlem ve Pazarlama: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, sipariş bilgileri, çerez kayıtları, talep ve şikayet bilgileri vb. müşteri işlem bilgileri.

Fiziksel Mekan Güvenliği: İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler.

İşlem Güvenliği: Erişim logları, kullanıcı adı ile şifre ve parola bilgileri, internet protokol adresleri (IP), internet sitesi trafik bilgileri.

Risk Yönetimi: Ticari risklerin yönetilebilmesi amacıyla edinilen kişisel risk verileri, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan risk ve tehlike bildirimleri.

Finans: Banka hesap bilgileri (IBAN), kredi kartı bilgileri, borç ve alacak bilgileri.

Mesleki Deneyim: İş deneyimleri, yabancı dil seviyesi, teknik yetiler, sürücü belgesi, önceki çalışılan yer bilgileri, eğitim ve kurs bilgileri, öğrenim bilgileri, sertifika bilgileri vb. mesleki deneyim bilgileri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve görüntü kayıtları.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Sağlık Bilgileri: Sağlık raporları, işe giriş ve periyodik muayene raporları, mazeret raporları, engel bilgileri ve raporları, kan grubu ve aşı bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, teşhis, tanı, tedavi bilgileri, doğum bilgileri vb. sağlık bilgileri.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil bilgileri.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, yukarıda genel hatları ile belirtilen, uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışan Adaylarının Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
- Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
- İç Denetim ve Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
- Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Talep ve Şikayetlerin Takibi
- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Ücret Politikasının Yürütülmesi
- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
- Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlenmektedir.

Kişisel veriler; iş başvuru formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, insan kaynakları, muhasebe ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar,irsaliyeler, fiyat teklif formları, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları,güvenlik kameraları, Şirket araçlarındaki GPS, taşıt tanıma, otomatik geçiş sistemleri vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında aşağıdaki amaçlar için paylaşabilmektedir:

- Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
- Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
- Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
- İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
- Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
- Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; hissedarlara,yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzelkişilere (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar:sigorta şirketleri, hukuk büroları, mali ve hukuki danışmanlar, bankalarile Şirket’iniş sağlığı ve güvenliği, denetim, güvenlik,seyahat, konaklama, organizasyon, reklam, saklama vb. konularda hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile Şirket’in iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlar) kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Şirketimiz, hiçbir kişisel veriyi yurtdışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirketimiz nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili;
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir.

Başvurularınızı KVKK İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak formu elden teslim ederek, noter vasıtasıyla, KEP adresinizle veya tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile yapabilirsiniz.

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon, varsa faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.

ÇAĞ-TEK Plastik Lastik Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Çardak Özdemir Sabancı OSB mahallesi 2. Cadde No: 3 Çardak/ DENİZLİ
Telefon: 0 (258) 851 15 67
0 (533) 931 21 22
E-Posta: up@fabcob.com
ys@fabcob.com
Kep Adresi: cagtekplastik@hs01.kep.tr
Web: http://www.fabcob.com